Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność cd

Ważone wartości procentowe są zatem reprezentatywne dla wszystkich lekarzy opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych praktykujących co najmniej 20 godzin w tygodniu i leczonych przez nich beneficjentów Medicare. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS18 i SUDAAN19. Nasze badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalnego wykonawcę przeglądów dla Mathematica, korporacji, która obejmuje Centrum Studiów nad Zmianą Systemu Zdrowia. Wykorzystywano wyłącznie dane beneficjentów pochodzące z roszczeń administracyjnych, w sposób zatwierdzony przez Radę ds. Prywatności w Centers for Medicare i Medicaid Services. Ukończenie badania (które było dobrowolne) uznano za wyrażenie zgody lekarzy.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Liczby beneficjentów przydzielonych lekarzom w analizach podłużnych zadań typu przestawienia opieki . Liczba beneficjentów jest nieważona, a odsetki beneficjentów są ważone za pomocą wag lekarza prowadzącego badanie społecznościowe (CTS).
Z 921 937 beneficjentów Medicare, którzy mieli co najmniej jedną wizytę u lekarza prowadzącego badanie społeczności w 2000 r., W sumie 777 454 (94%) przeprowadzili co najmniej jedną wizytę ewaluacyjną i wizytę w zarządzaniu i zostali przydzieleni do poszczególnych lekarzy o dowolnej specjalizacji (którzy tak zrobili lub nie nie brać udziału w badaniu śledzenia społeczności); beneficjenci ci byli podmiotami analiz przekrojowych. Spośród tych beneficjentów 381,796 (15%) zostało przydzielonych do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty medycznego ze Wspólnotowego Studium Monitorowania i włączono je do analiz podłużnych (ryc. 1). Zastosowanie algorytmu wielości tylko w wizytach u lekarza pierwszego kontaktu zaowocowało przydzieleniem tylko 525 923 beneficjentów (79%), ponieważ pozostałe 231,531 beneficjentów (15%) miało wizyty tylko u specjalistów. Sześć procent beneficjentów nie miało wizyt oceniających i zarządzających i nie można było ich przypisać żadnemu lekarzowi przy użyciu dowolnej metody.
Liczba dostawców na beneficjenta
Tabela 1. Tabela 1. Liczby dostawców, którzy traktowali beneficjentów Medicare w 2000 r. Około 66% beneficjentów miało tradycyjnego lekarza pierwszego kontaktu jako wyznaczonego lekarza, przy znacznej mniejszości z lekarzem specjalistą (22%) lub chirurgiem (12%). ). W ciągu jednego roku, przeciętny beneficjent leczony przez lekarza badania społecznościowego widział medianę dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pięciu specjalistów, którzy wspólnie pracowali w czterech różnych praktykach (Tabela 1). Rozproszenie opieki wśród wielu lekarzy było większe dla beneficjentów przypisanych do specjalistów niż dla osób wyznaczonych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (dane niepokazane) i zostało zmniejszone, gdy rozważano tylko wizyty oceniające i kontrolne. Beneficjenci z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca lub rakiem płuca dostrzegli więcej lekarzy niż typowych beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad większością tej różnicy. Rozprzestrzenianie się opieki wzrastało wraz ze wzrostem liczby chorób przewlekłych.
Roszczenia pacjentów hospitalizowanych stanowiły jedynie 10% wszystkich wizyt lekarskich i 2% wizyt oceniających i zarządczych. Wykluczenie roszczeń szpitalnych spowodowało niewielką redukcję liczby świadczeniodawców postrzeganych przez beneficjentów z dużym obciążeniem chorobami przewlekłymi, ale bez istotnych zmian w naszych ogólnych ustaleniach (patrz sekcja B dodatku dodatkowego).
Procent opieki nad beneficjentami rozliczany przez wyznaczonych dostawców
Tabela 2
[hasła pokrewne: dawcy szpiku kostnego, portal nfz kraków, lekarz medycyny pracy poznań cena ]