Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność czesc 4

Odsetek kosztów opieki naliczanych dla beneficjentów Medicare przez ich wyznaczonych lekarzy, według wielości przypisanych do dowolnego lekarza lub tylko lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (PCP). Przyznany lekarz zafakturował medycynę w wysokości 53% wizyt oceniających i wizyt kontrolnych oraz 35% łącznej liczby wizyt u lekarza dla każdego beneficjenta (Tabela 2). Te odsetki były umiarkowanie wyższe (odpowiednio 65% i 50%), gdy dokonywano przypisań do praktyk. Wykluczenie roszczeń szpitalnych spowodowało minimalny wzrost odsetka wszystkich wizyt wszystkich beneficjentów z przypisanym lekarzem (z 35% do 39%), bez istotnej zmiany odsetka ocen i wizyt w zakresie zarządzania z przypisanym lekarzem. Zastosowanie algorytmu wielości tylko do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skutkowało przypisaniem 50% oceny każdego z wyznaczonych beneficjentów w zakresie oceny i zarządzania oraz 31% całkowitej liczby wizyt lekarza prowadzącego (Tabela 2). Spójność przydziałów dostawców
Rysunek 2. Rysunek 2. Stabilność przypisań lekarzy beneficjentów Medicare w latach 2000-2002. Wartości procentowe oparte są na roszczeniach od 2000 do 2002 r. Dla 381 796 beneficjentów Medicare, którzy weszli w posiadanie lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty medycznego jako wyznaczonego lekarza w 2000 r. I są ważone za pomocą pomiarów ankietowych Community Tracking Study. Wyklucziliśmy beneficjentów z roszczeniami złożonymi w więcej niż jednym państwie w 2000 r., Osoby poniżej 65 roku życia, osoby ze schyłkową niewydolnością nerek lub niepełnosprawnością, osoby, które nie miały roszczeń za lata zainteresowania, osoby, które zmarły w 2001 lub 2002 r. , a ci, którzy weszli do Medicare, zarządzali opieką, domami opieki lub hospicjum na dowolny okres. Beneficjenci zostali przydzieleni do lekarzy poprzez zastosowanie algorytmu wielości w ich ocenach i wizytach zarządczych.
W latach 2000-2001, a następnie w latach 2001-2002, średnio 33% beneficjentów zmieniło przypisanego do nich lekarza, z tym przydziałem zmieniającym się na inną praktykę w zdecydowanej większości (97%). Zastosowanie algorytmu wielości tylko w wizytach u lekarza pierwszego kontaktu zaowocowało zmienionymi zadaniami dla 20% beneficjentów. Wyniki te były zasadniczo takie same, gdy wykluczono przypadki hospitalizacji. Częstotliwość, z jaką zlecenia zmieniały się w czasie, była znaczna, niezależnie od liczby ocen beneficjentów i wizyt zarządzania (patrz sekcja C Dodatku uzupełniającego) lub ich obciążenia przewlekłą chorobą. Prawie połowa beneficjentów (46%) zmieniła zadania przynajmniej raz w latach 2000-2002 (rysunek 2).
Większość zmian w zadaniach lekarza (59%) w latach 2000-2001 dotyczyła lekarza, który nie naliczał opłat za jakiekolwiek wizyty u beneficjenta w 2000 r .; podobnie, 53% zmian między praktykami dotyczyło praktyki, która nie traktowała beneficjenta w 2000 r. Wśród beneficjentów z przypisanym lekarzem w 2000 r. 17% nie miało żadnych wizyt u tego lekarza w 2001 r., a 19% nie miało oceny i wizyty zarządu.
Procenty wizyt lekarskich w Medicare u ich wyznaczonych pacjentów
Tabela 3. Tabela 3. Opieka refundowana w ramach Medicare, przekazywana przez lekarzy do wyznaczonych pacjentów. W przypadku Community Tracking Study lekarzy, 39% pacjentów Medicare podstawowej opieki medycznej i 6% pacjentów Medicare Medicare zostało im przydzielonych (Tabela 3)
[hasła pokrewne: rybawiryna, citotrop, olx biskupiec ]