Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność ad

Metody stosowane do identyfikacji wizyt oceniających i wizyt kontrolnych oraz specjalizacji lekarza są szczegółowo opisane w części A Dodatku Uzupełniającego (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Zastosowaliśmy algorytm wielościowy do kolejnych lat roszczeń od 2000 do 2002 r. I zdefiniowaliśmy zmienione przypisania jako przypadki, w których beneficjent został przypisany do innego lekarza lub praktyki w różnych latach. Powtórzyliśmy analizy przy użyciu trzech alternatywnych metod przypisania. Wielowątkowy algorytm lekarza opieki jest zmodyfikowaną wersją algorytmu wielości, który wyklucza wizyty specjalistyczne i przypisuje beneficjenta do rozliczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania większości wizyt oceniających i wizyt kontrolnych. Algorytm dostawcy większości przypisuje beneficjenta usługodawcy, który wystawił rachunek za liczne wizyty oceniające i zarządcze, z dodatkowym kryterium, że pluralizm musi wynosić co najmniej 50% tych wizyt.13 Algorytm wielu dostawców przypisuje beneficjenta wszystkim usługodawcom, którzy rozliczali się za co najmniej 25% oceny i wizytacji zarządzających beneficjenta, tym samym umożliwiając przydzielenie opieki beneficjenta więcej niż jednemu dostawcy14. Powtórzyliśmy również analizy z wykluczonymi roszczeniami szpitalnymi.
Populacje beneficjentów
Przeprowadziliśmy analizy przekrojowe, aby opisać wzorce opieki w 2000 r. Dla wszystkich beneficjentów leczonych co najmniej raz w roku przez lekarza badania społecznościowego. W 2000 r. Wykorzystaliśmy analizy podłużne do śledzenia beneficjentów przypisanych lekarzowi zajmującemu się badaniem społecznościowym, wykonując ich coroczne zadania do roku 2001 i 2002.
Opisaliśmy także schematy opieki dla beneficjentów chorych na cukrzycę, z chorobą niedokrwienną serca i chorych na raka płuc, z których każdy jest poważnym, często występującym schorzeniem, w przypadku którego opieka jest w niektórych przypadkach świadczona głównie przez specjalistów (patrz sekcja A Dodatku Uzupełniającego). do identyfikacji kodów). Ponadto badaliśmy opiekę nad beneficjentami o różnych poziomach obciążenia przewlekłą chorobą, określaną przy użyciu metody Hwanga i wsp.15 opartej na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, dziewiątej rewizji, Kodyfikacji Klinicznej (ICD-9-CM) stany przewlekłe, zagregowane przy użyciu Systemu Klasyfikacji Klinicznej
We wszystkich analizach uwzględniliśmy beneficjentów w wieku 65 lat lub starszych, ale wykluczali osoby bez roszczeń za rok pomiaru, osoby, które zmarły w okresie badania oraz osoby, które kwalifikowały się do Medicare, ponieważ cierpiały na schyłkową niewydolność nerek lub niepełnosprawność. W analizach podłużnych wykluczaliśmy także beneficjentów, którzy zapisali się na plany opieki zarządzane przez Medicare lub wprowadzili hospicjum lub domy opieki, te, w których roszczenia zgłoszono z więcej niż jednego stanu w 2000 r. Oraz te przypisane chirurgom lub lekarzom medycyny ratunkowej.
Analiza statystyczna
Dokonaliśmy ważenia danych, aby umożliwić oszacowanie stawek krajowych poprzez dostosowanie do złożonej strategii próbkowania w ramach wspólnotowego studium monitorowania oraz w przypadku braku odpowiedzi; wprowadzono poprawki uwzględniające grupowanie próby w 60 społecznościach, włączenie dodatkowej losowej próby krajowej, nadpróbkowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i znane różnice między respondentami i osobami niepowiązanymi.17 Jeśli więcej niż jeden lekarz badania społecznościowego beneficjenta, zastosowaliśmy wagę, która była średnią wag dla poszczególnych lekarzy
[więcej w: abirateron, dawcy szpiku kostnego, rybawiryna ]