Weekend kontra dzień tygodnia Wstęp i śmiertelność z zawału mięśnia sercowego czesc 4

Charakterystyka pacjentów przyjmowanych w weekendy i pacjenci przyjmowani w dni powszednie. W badanych latach odnotowano wzrost wieku pacjentów oraz w proporcji do warunków współistniejących, a także zmniejszały się proporcje z zawałem z załamkiem Q oraz długością pobytu. Wystąpiły niewielkie, lecz istotne statystycznie, różnice w kilku podstawowych cechach charakterystycznych między pacjentami przyjmowanymi w weekendy a przyjmowanymi w dni powszednie, w tym z wiekiem, obecnością lub brakiem powikłań oraz długością pobytu (Tabela 1). Rozkład zawału mięśnia sercowego według miejsca anatomicznego i typu (fala Q w porównaniu z falą inną niż Q) i częstości występowania współistniejących stanów był podobny w okresie między weekendem a dniem w tygodniu. Inwazyjne procedury kardiologiczne
Tabela 2. Tabela 2. Wykonano inwazyjne zabiegi kardiologiczne u pacjentów przyjmowanych w weekendy i w dni powszednie. Pacjenci przyjmowani w weekendy rzadziej poddawali się inwazyjnym zabiegom kardiochirurgicznym niż pacjenci przyjmowani w dni powszednie, szczególnie w pierwszych kilku dniach po przyjęciu (tab. 2). Prawdopodobieństwo cewnikowania do dnia po przyjęciu, po uwzględnieniu cech demograficznych, miejsca zawału, obecności lub braku współistniejących chorób oraz obecności lub braku powikłań, było istotnie mniejsze u pacjentów przyjmowanych w weekendy we wszystkich 4-letnich odstępach (P <0,001 dla wszystkich porównań), przy ilorazie szans od 0,49 do 0,53 i ilorazie szans 0,52 (przedział ufności 95% [CI], od 0,50 do 0,54) dla wszystkich przedziałów łącznie. Skorygowane prawdopodobieństwo cewnikowania w ciągu pierwszych 30 dni było również niższe u pacjentów przyjmowanych w weekendy. Średnia liczba dni między przyjęciem do cewnikowania była znacznie wyższa w przypadku pacjentów przyjmowanych w weekendy we wszystkich czterech okresach kalendarzowych (tabela 2).
Odsetek pacjentów poddanych PCI był istotnie niższy w przypadku przyjęć weekendowych niż w przypadku przyjęć w dni powszednie w pierwszym tygodniu po przyjęciu (p <0,001), a różnica ta zmniejszyła się po 30 dniach od przyjęcia (tabela 2). Wzorzec był wyraźnie widoczny w latach 1991-2002, a korekta dla ważnych czynników zakłócających nie zmieniła wyników. Wykonanie PCI w dniu po przyjęciu było znacznie mniej prawdopodobne w przypadku pacjentów przyjmowanych w weekendy w tym okresie (p <0,001) (tabela 2) oraz, po dostosowaniu, we wszystkich czterech odstępach czasu, z dostosowanym ilorazem szans od 0,58 do 0,76 i całkowity skorygowany iloraz szans wynoszący 0,62 (95% CI, 0,59 do 0,65). Średnia liczba dni od przyjęcia do PCI zmniejszyła się zarówno w przypadku weekendowych, jak i dziennych przyjęć w całym okresie badania, ale przerwa była znacznie dłuższa w przypadku pacjentów przyjmowanych w weekendy w okresie od 1991 do 2002 r. (P <0,001).
Pacjenci przyjmowani w weekend rzadziej przechodzili CABG w pierwszym tygodniu (P <0,001) oraz w ciągu pierwszych 30 dni po przyjęciu (P <0,01) w trzech okresach 4-letnich od 1991 do 2002 (Tabela 2). Skorygowane prawdopodobieństwo poddania się CABG w ciągu pierwszych 30 dni po przyjęciu było istotnie mniejsze, a liczba dni od przyjęcia do CABG była większa w przypadku pacjentów przyjmowanych w weekendy w tym samym okresie.
Śmiertelność
Tabela 3
[podobne: rybawiryna, laryngolog kraków nfz, hydrokortyzon maść ]