Weekend Worriers ad

Opłaty te wskazują, że płatnicy opieki zdrowotnej mogliby jeszcze poważniej potraktować braki w opiece weekendowej. Pielęgniarstwo i inni sprzymierzeni profesjonaliści często tworzą związki zawodowe, jednak negocjacje zbiorowe niekoniecznie prowadzą do dużych składek weekendowych. Przykładowo, umowa stowarzyszenia pielęgniarek Ontario zawiera premię weekendową w wysokości 1,70 USD za godzinę, 13 równą względnemu wzrostowi o mniej niż 10%. Ta stała premia może wydawać się szczególnie skromna dla starszych pielęgniarek zarabiających 36,52 USD za godzinę.
Poważne zachęty dla szpitali nie rozwiążą całego problemu, ponieważ niektóre luki odzwierciedlają problemy gdzie indziej. Continue reading „Weekend Worriers ad”

Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność ad 7

Nie badaliśmy długoterminowej ciągłości opieki, związku pacjenta z lekarzem, jaki postrzegają go pacjenci i lekarze, ani związków pomiędzy rozproszeniem opieki a jakością opieki.22,25 Nasze wyniki odzwierciedlają wzorce opieki dla beneficjentów leczonych przez typowego lekarza; mogą nie być reprezentatywne dla opieki nad wszystkimi beneficjentami Medicare, z których niektórzy otrzymują niewielką lub żadną opiekę w danym roku. Nasze odkrycia dla beneficjentów z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca lub rakiem płuc mogą nie zostać uogólnione dla osób z innymi schorzeniami. Ponadto w naszym badaniu nie uwzględniono wynagrodzenia za wyniki koncentrujące się na środkach strukturalnych, takich jak przyjęcie technologii informatycznych lub przeciętne wyniki lekarzy wszystkich pacjentów, których widzą. Inne strategie przydzielania można wykorzystać do obejścia niektórych ograniczeń badanych przez nas osób. Na przykład, stosując modele wspólnej odpowiedzialności, 26 Medicare może oddzielnie definiować odpowiedzialność za usługi świadczone w dużej mierze przez specjalistów, za usługi świadczone głównie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz za usługi świadczone przez obie. Continue reading „Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność ad 7”

Ryzyko udaru mózgu u pacjentów z ostrym zawałem serca po leczeniu trombolitycznym i przeciwzakrzepowym czesc 4

Starszy wiek wiązał się ze znacznie większym ryzykiem udaru. Również płeć żeńska była istotnie związana z większą częstością występowania udaru mózgu, zwłaszcza udaru krwotocznego, natomiast nie stwierdzono takiej zależności w przypadku udaru niedokrwiennego. W skorygowanej analizie zwiększone ryzyko udaru spowodowane dowolną przyczyną związaną ze starszym wiekiem pozostawało istotne statystycznie, ale ryzyko związane z płcią żeńską nie miało miejsca. W przypadku udaru krwotocznego modele regresji logistycznej potwierdziły związek między płcią żeńską a ryzykiem krwotoku śródmózgowego, podczas gdy starszy wiek nie był już znaczący. Związek między udarem niedokrwiennym a wiekiem pozostał statystycznie istotny w przypadku zastosowania regresji logistycznej. Continue reading „Ryzyko udaru mózgu u pacjentów z ostrym zawałem serca po leczeniu trombolitycznym i przeciwzakrzepowym czesc 4”

Efektywność kosztowa leczenia trombolitycznego ze streptokinazą u osób w podeszłym wieku z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego ad 6

Biorąc pod uwagę nasze inne podstawowe założenia, leczenie zwiększyło prawdopodobieństwo przeżycia, jeśli śmiertelność związana z zawałem mięśnia sercowego bez leczenia trombolitycznego była większa niż 3 procent. Rysunek 2. Wykres 2. Wykres dwuczęstotliwościowej analizy wrażliwości, w której zmienne są prawdopodobieństwem śmiertelnego lub obezwładniającego powikłania i względnej redukcji śmiertelności z terapią trombolityczną. Krzywa wskazuje współrzędne, dla których oczekiwane przeżycie wśród pacjentów otrzymujących terapię trombolityczną jest równe tym spośród osób, które nie otrzymały leczenia trombolitycznego. Continue reading „Efektywność kosztowa leczenia trombolitycznego ze streptokinazą u osób w podeszłym wieku z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego ad 6”

Niedobór translokazy karnityn-acylokarnityny w wewnętrznej mitochondrialnej membranie ad

Stężenie amoniaku w osoczu było stale podwyższone (170 do 341 .g na decylitr [100 do 200 .mol na litr]) i nieznacznie obniżono (120 do 206 .g na decylitr [70 do 120 .mol na litr]) przez działanie benzoesanem sodu (250 mg za kilogram dziennie). Post podczas współistniejących chorób wywołał kilka epizodów śpiączki, które zareagowały na dożylne podanie glukozy. Niemowlę wymagało tak długo, jak dwa do trzech tygodni, aby odzyskać siłę po tych atakach. W wieku 30 miesięcy dziecko miało uogólnione osłabienie mięśni szkieletowych, najbardziej widoczne w proksymalnych mięśniach obciążonych i mogło chodzić tylko 10 do 15 stóp. Wzrost i rozwój umysłowy były normalne. Continue reading „Niedobór translokazy karnityn-acylokarnityny w wewnętrznej mitochondrialnej membranie ad”

Fizjologia płodu i noworodka Schaffer i choroba Averyego u noworodków Podstawowa opieka nad wcześniakiem czesc 4

Jednak zasięg systemu żołądkowo-jelitowego jest mniej godny pochwały. Niektóre ważne tematy są rozważane tylko przez krótki czas (np. Refluks żołądkowo-przełykowy i martwicze zapalenie jelit), a niektóre nowe techniki, takie jak przeszczep wątroby, są rzadko wspomniane. Dyskusja na temat metabolizmu bilirubiny również rozczarowuje. Zwyczajowy i tradycyjny termin żółtaczka fizjologiczna powinien zostać zastąpiony przez prostą żółtaczkę noworodka , ponieważ ten stan dotyczy tylko jednej trzeciej urodzonych na czas; bilirubinometria nie jest wymieniona, nawet jeśli jest przydatna; odniesienia bibliograficzne są często przestarzałe. Continue reading „Fizjologia płodu i noworodka Schaffer i choroba Averyego u noworodków Podstawowa opieka nad wcześniakiem czesc 4”

Zarządzanie ortopedyczne w dzieciństwie

Holistyczne podejście do warunków ortopedycznych w dzieciństwie zostało podkreślone w tej kompaktowej 350-stronicowej książce skierowanej do mieszkańców ortopedii. Drs. Williams i Cole wykorzystują swoje rozległe doświadczenie kliniczne, zapewniając wygodny przegląd ortopedii dziecięcej dla rezydentów oraz wiele mądrości i praktyczności dla lekarza prowadzącego. Autorzy podkreślają techniki i podejścia, które działają konsekwentnie w ich rękach. Format jest oparty na wieku i zawiera opis warunków wspólnych dla niemowląt, małych dzieci, dzieci i nastolatków. Continue reading „Zarządzanie ortopedyczne w dzieciństwie”

Komunikacja z pacjentami na temat ich leków

Artykuł autorstwa dr. Kesslera (wydanie z 5 grudnia) świadczy o potrzebie, aby nauczyciele zdrowia nauczali pacjentów i pacjentów o ich lekach, a on słusznie wskazuje, że materiał pisemny, wzmocniony doradztwem, jest najskuteczniejszym środkiem przekazywania tych informacji pacjentom. Jestem jednak przerażony, że przedstawia sytuację tak, jak gdyby lekarze i farmaceuci byli jedynymi podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną zaangażowanymi w komunikowanie się z pacjentami na temat ich leków. Może się tak zdarzyć w praktyce lekarza solo, który ma pacjentów ambulatoryjnych. Ale nie może tak być w przypadku szpitali i nie powinno tak być w innych sytuacjach, w których pielęgniarki są częścią zespołu. Continue reading „Komunikacja z pacjentami na temat ich leków”

Suplementacja wapnia i wzrost gęstości mineralnej kości u dzieci cd

Przeprowadziliśmy testy t w celu ustalenia, czy charakterystyka osób, które wypadły z badania, różniła się od cech osób, które ukończyły badanie, oraz do badania wpływu płci na odpowiedź na suplement. Do oceny różnic między grupą suplementu wapnia i grupą placebo zastosowano sparowane testy t-Studenta. Zanim przeanalizowano odpowiedź kostną na suplementację, obliczono zmiany w stosunku do linii podstawowej w celu dostosowania do możliwych różnic w linii podstawowej; zastosowano procent zmian, ponieważ wydawały się one rozkładane bardziej normalnie niż bezwzględne zmiany. Zmiany te obliczono osobno dla każdego z sześciu miejsc szkieletowych i dla średniej wszystkich miejsc, i określono 95-procentowe przedziały ufności dla różnic. Indywidualne przestrzeganie było szacowane na podstawie miesięcznych liczeń pigułek, a średnie dzienne spożycie wapnia obliczano na podstawie tych szacunków przestrzegania przepisów i miesięcznych danych żywieniowych. Continue reading „Suplementacja wapnia i wzrost gęstości mineralnej kości u dzieci cd”

Zbiorcza analiza danych porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami ad 7

Ze względu na małą liczbę zdarzeń, wyniki te należy interpretować ostrożnie; nie wydaje się, aby odpowiednio tłumaczyli zaobserwowaną różnicę w przeżyciu wśród chorych na cukrzycę w obu grupach. Wcześniejsze badania osiągnęły różne wnioski dotyczące korzyści stentów uwalniających leki u pacjentów z cukrzycą. Dziewięciomiesięczne wyniki specjalnej randomizowanej próby pacjentów z cukrzycą wykazały, że stenty uwalniające sirolimus przewyższały stenty nagie w redukcji częstości zarówno restenozy, jak i wielokrotnej rewaskularyzacji.19 Śmiertelność po 9 miesiącach wynosiła tylko 1% w grupie sirolimusu. grupy stentów, w porównaniu z 2% w grupie z bezbarwnym stentem. Odwrotnie, 2-letnia obserwacja 708 pacjentów z cukrzycą z dużego rejestru dotyczącego stosowania stentów uwalniających lek wykazała śmiertelność wynoszącą 13,3% wśród pacjentów leczonych stentami uwalniającymi sirolimus, w porównaniu z 9,8% wśród pacjentów leczonych stenty z gołego metalu.20 Chociaż różnica w śmiertelności nie była istotna, współczynnik ryzyka śmierci wynoszący 1,55 pozostał po analizie skłonności. Continue reading „Zbiorcza analiza danych porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami ad 7”