Płacenie za Care Care Episodes i Care Coordination ad

U pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroba wieńcowa czy rak płuc, nawet większa liczba lekarzy i praktyk była zaangażowana w opiekę. Ustalenia te podkreślają zarówno potrzebę poprawy opieki podłużnej beneficjentów programu Medicare, jak i trudności w przypisaniu odpowiedzialności za opiekę określonemu lekarzowi lub grupie lekarzy. Pham i wsp. ustalono również, że wyznaczony lekarz zmieniał się z roku na rok dla jednej trzeciej beneficjentów. W okresie 2000-2002 prawie połowa beneficjentów (46%) otrzymała nowego lekarza. Posiadanie regularnego źródła opieki i ciągłej opieki z tym samym lekarzem na przestrzeni czasu wiązało się z lepszymi wynikami zdrowotnymi i niższymi kosztami całkowitymi9. Natomiast koszt opieki i liczba błędów medycznych są większe, gdy pacjentów opiekuje się wiele osób. lekarze.6,10,11
Wyzwanie polega nie tylko na zaprojektowaniu systemu wynagradzania za wydajność, który może racjonalnie przypisać opiekę różnym lekarzom zaangażowanym w leczenie beneficjentów Medicare. Ma także zmienić obecne praktyki, aby zapewnić stabilne i odpowiedzialne główne źródło opieki oraz poprawić koordynację opieki. Pham i wsp. sugerować możliwość przyszłego wyznaczenia lekarzy odpowiedzialnych za opiekę pacjenta. Komitet Medycyny Instytutu Przeprojektowania Ubezpieczeń Zdrowotnych Środki zaradcze, płatności i programy poprawy wydajności, na którym służyłem, zatwierdziły tę strategię. Komitet zalecił, aby Medicare zachęcało beneficjentów i dostawców do zidentyfikowania dostawców, aby służyli jako główne źródła opieki i nagradzali tych dostawców za koordynację opieki, która spełnia określone standardy. American College of Physicians ostatnio zaproponował demonstracje Medicare dotyczące medycznego centrum ukierunkowanego na pacjenta . home (w którym lekarze i praktyki zapewniają opiekę, która jest dostępna, skupiona wokół pacjentów i rodzin, wszechstronną i ciągłą, skoordynowaną, sprawiedliwą i wrażliwą kulturowo) i sugeruje odpowiedzialność praktyk lekarskich, w tym zapewnienie dostępności opieki, opieki koordynacja i zapewnienie wysokiej jakości opieki.12 Kongres przewidywał demonstrację w ustawie o ulgach podatkowych i opiece zdrowotnej z 2006 r. w celu sprawdzenia, czy opłacanie takich praktyk lekarskich za przyjęcie wszystkich obowiązków domu medycznego skupionego na pacjentach skutkuje niższymi całkowitymi kosztami Medicare .
Inną strategią byłoby zachęcanie do rozwoju zintegrowanych systemów dostarczania, dużych praktyk grup lekarzy lub sieci praktyk lekarskich i zachęcenie tych podmiotów do przyjęcia odpowiedzialności za całkowitą opiekę nad pacjentami poprzez umożliwienie im udziału w Medicare oraz poprzez projektowanie systemów płatności, które nagradzać zarówno jakość, jak i skuteczność opieki. Trwająca praktyka demonstracyjna grupy lekarzy Medicare jest jednym z przykładów tego podejścia; nagradza praktyki grupowe, które spełniają cele jakościowe, ale których koszty dla beneficjentów Medicare wzrastają z czasem (o co najmniej dwa punkty procentowe) mniej niż koszty dla podobnych beneficjentów w innych praktykach.4
W programie poprawy jakości opieki szpitalnej w centrach usług Medicare i Medicaid oraz w firmie Premier (firma świadcząca usługi dla szpitali) szpitale – ale nie lekarze indywidualni – otrzymują płatności premiowe.5 Aby korzystać z tego modelu, lekarze zajmujący się opieką pacjent w szpitalu może kwalifikować się do premii, jeśli ich szpital otrzymał premie za taką opiekę
[hasła pokrewne: olx wolbrom, gemcytabina, dawcy szpiku kostnego ]