Niedobór translokazy karnityn-acylokarnityny w wewnętrznej mitochondrialnej membranie ad

Stężenie amoniaku w osoczu było stale podwyższone (170 do 341 .g na decylitr [100 do 200 .mol na litr]) i nieznacznie obniżono (120 do 206 .g na decylitr [70 do 120 .mol na litr]) przez działanie benzoesanem sodu (250 mg za kilogram dziennie). Post podczas współistniejących chorób wywołał kilka epizodów śpiączki, które zareagowały na dożylne podanie glukozy. Niemowlę wymagało tak długo, jak dwa do trzech tygodni, aby odzyskać siłę po tych atakach. W wieku 30 miesięcy dziecko miało uogólnione osłabienie mięśni szkieletowych, najbardziej widoczne w proksymalnych mięśniach obciążonych i mogło chodzić tylko 10 do 15 stóp. Wzrost i rozwój umysłowy były normalne. Elektrokardiogram wykazał łagodny przerost komór, a echokardiogram wykazał zmniejszoną frakcję wyrzutową. Stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy były prawidłowe; poziom aminotransferazy alaninowej wynosił 174 U na litr (normalnie, od 5 do 45), poziom aminotransferazy asparaginianowej wynosił 200 U na litr (normalny, 20 do 60), a stężenie kinazy kreatynowej wynosiło 568 U na litr (normalnie, 50 do 305 ). Poziom amoniaku w osoczu był podwyższony (203 .g na decylitr [119 .mol na litr]), a poziom azotu mocznikowego we krwi był prawidłowy (3,8 mg na decylitr [1,4 .mol na litr]). Kiedy dziecko miało 36 miesięcy, stopień osłabienia wzrastał i pojawiały się wymioty, w połączeniu z hepatomegalią i dalszymi zaburzeniami czynności wątroby. Zmarł miesiąc później na aspiracyjne zapalenie płuc i niewydolność oddechową.
Metody
Stężenie karnityny w osoczu i moczu oznaczano za pomocą testu radioenzymatycznego.8. Wartości wolnych karnityny były takie, które zmierzono przed i całkowita zawartość karnityny zmierzona po hydrolizie alkalicznej. Poziomy długołańcuchowej acylokarnityny mierzono przez określenie różnicy między całkowitą karnityną i karnityną całkowitą rozpuszczalną w kwasie. Poziom .-hydroksymaślanu w osoczu oznaczano enzymatycznie.9 Kwasy organiczne moczu mierzono jako ich pochodne trimetylosililowe za pomocą chromatografii gaz-ciecz. Badania zostały zatwierdzone przez Institutional Review Board w Children s Hospital of Philadelphia, a rodzice wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Aktywność translokacji karnityny i acylokarnityny mierzono w surowych homogenatach hodowanych fibroblastów skóry w teście opisanym przez Murthy et al. do użytku z próbkami z biopsji mięśnia.10 W tym sprzężonym teście pirogron [2-14C] stosuje się do wytworzenia [1-14C] acetylo-koenzymu A (CoA) w macierzy mitochondrialnej poprzez działanie dehydrogenazy pirogronianowej, a następnie [1]. -14C] acetylokarnityna poprzez działanie acetylotransferazy karnityny. W warunkach testu szybkości napływu wolnej karnityny i wypływu wyznakowanej acetylokarnityny są określane przez aktywność translokacji.
Ponieważ test sprzężonej translokacji zależy od obecności normalnych aktywności dehydrogenazy pirogronianowej i acetylotransferazy karnityny, te dwa enzymy mierzy się oddzielnie w homogenatach fibroblastów. Aktywność dehydrogenazy pirogronianowej mierzono pirogronianem [1-14C]. 10 Aktywność acetylotransferazy karnitynowej mierzono zgodnie z metodą Parvina i Pande.11 Mierzono syntazę cytrynianu w homogenatach fibroblastów rozpuszczonych w 0,5% Triton X-100,12 i białko fibroblastowe było zmierzono zgodnie z metodą Lowry i wsp. 13
Szybkość utleniania 50 .mol oleinianu [U-14C] na litr do [14C] dwutlenku węgla w monowarstwie fibroblastów, aktywności w fibroblastach trzech prostołańcuchowych dehydrogenaz acylo-CoA, długodziałańcuchowa dehydrogenaza 3-hydroksyacyl-CoA i palmitoilotransferaza karnitynowa typu i 2 oraz transport karnityny w błonie komórkowej określono w sposób opisany wcześniej.3, 6, 14, 15
Wyniki
Aby ustalić, czy niemowlę miało wadę w utlenianiu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, badanie jego odpowiedzi na czczo przeprowadzono w wieku sześciu miesięcy
[patrz też: olx biskupiec, laryngolog kraków nfz, amantadyna ]